กฏการรับงานสอนพิเศษ

โปรดอ่านก่อนที่จะรับงานสอนพิเศษ

1.ข้าพเจ้าได้กรอกข้อมูลการสมัครเป็นครูสอนพิเศษตามบ้านตามความจริงทุกประการ หากทางสถาบันตรวจสอบแล้วว่ามีข้อมูลที่เป็นเท็จ ข้าพเจ้ายินดีให้ทางสถาบัน ตัดรายชื่ออกจากการเป็นครูสอนพิเศษ และยึดงานสอนพิเศษทั้งหมดคืนให้กับทางสถาบัน โดยไม่เรียกร้องใดๆทั้งสิ้น

2. ข้าพเจ้าจะไม่กระทำการใดๆทั้งสิ้น เพื่อให้เกิดความเสื่อมเสียกับทางสถาบัน เช่น การไปสอนไม่ตรงเวลา การไม่เตรียมเนื้อหาไปสอน ความรู้ไม่เพียงพอไม่สามารถสอนได้ตามเนื้อหาที่ได้ตกลงกันไว้ก่อน การเรียกค่าสอนแพงเกินกว่าที่ทางสถาบันกำหนด การนัดผู้เรียนออกมานอกสถานที่ การเปลี่ยนให้คนอื่นไปสอนแทน การลาหยุดกระทันหันโดยไม่แจ้งให้ผู้เรียนทราบล่วงหน้า และกรณีอื่นๆ ที่ทำให้เกิดปัญหาตามมานอกเหนือข้อตกลง จนทำให้มีผลกระทบต่อการสอนพิเศษ เช่น การถูกยกเลิกจากผู้เรียนด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จนทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อทางสถาบัน และทางสถาบันพิจารณาแล้วว่าไม่สมควร ข้าพเจ้ายินดีให้ทางสถาบันตัดรายชื่ออกจากการเป็นครูสอนพิเศษ และยึดงานสอนพิเศษคืน โดยไม่เรียกร้องใดๆทั้งสิ้น

3. การรับประกันการสอนพิเศษ ทางสถาบันจะรับประกันในทุกกรณี ที่เกิดจากผู้เรียนมีปัญหา การถูกยกเลิกโดยผู้เรียน (ซึ่งจะพิจรณาเป็นรายๆไป) และยกเว้นการรับประกันในทุกกรณีตามข้อ 2 ข้างต้น และอื่นๆตามสมควร

4. การเปลี่ยนแปลงงานสอนพิเศษ ที่ครูสอนพิเศษไม่พร้อมที่จะไปสอนในทุกกรณี เช่น บ้านไกลเกินไป สอนวิชาและเนื้อหาตามที่ประกาศไม่ได้แต่มารับงาน เปลี่ยนใจกระทันหันไม่อยากสอน แต่ได้นัดกับผู้เรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และกรณีอื่นๆที่เกิดจากความไม่พร้อม จนนำมาซึ่งความเสื่อมเสียต่อทางสถาบัน ถ้าหากผู้สอนต้องการเปลี่ยนแปลงงานสอนพิเศษกับทางสถาบัน ทางสถาบันจะรับไม่รับประกันคืนเงินให้ เพราะถือว่าครูผู้สอนขาดความรับผิดชอบ และต้องร่วมกันรับผิดชอบกับทางสถาบัน ซึ่งถ้ามีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งทางสถาบันให้ทราบ เช่นการนำงานสอนพิเศษของทางสถาบันไปให้ผู้อื่นสอนแทน หรือย้ายสถานที่เรียน เป็นต้น ทางสถาบันจะไม่รับผิดชอบทุกกรณีตามข้อ 2 และ 3 ข้างต้น

5. ข้าพเจ้าในฐานะครูสอนพิเศษของสถาบันรับสอนพิเศษตามบ้าน ถ้าหากข้าพเจ้ามีข้อสงสัยเพิ่มเติม หรือมีปัญหาใดๆ จะแจ้งให้ทางสถาบันทราบทันที และยินยอมให้ทางสถาบันเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดตามสมควร

6.หลังจากที่ได้รับงานสอนไปแล้วให้ติดต่อผู้เรียนภายใน 2ชั่วโมง เพื่อเป็นการยืนยันว่าจะไปสอน ตัวอย่างเช่น หากรับงานสอนไปวันจันทร์ แล้วเพิ่งติดต่อวันศุกร์ ซึ่งทำให้ผู้เรียนเข้าใจผิดคิดว่าไม่มีคนไปสอน ทำให้ผู้เรียนไปติดต่อที่อื่น ในกรณีนี้ เราจะไม่รับผิดชอบ เพราะถือว่าติวเตอร์ไม่มีความรับผิดชอบเหมือนกัน

7. งานสอนทุกงานเริ่มสอนทันท่ีที่มีติวเตอร์ หากเด็กนักเรียนหรือผู้ปกครองเลื่อนการสอนในทุกกรณี ติวเตอร์ต้องแจ้งให้กับสถาบันทราบทุกครั้งภายในวันนั้น ถ้าไม่แจ้งให้ทราบทางเราจะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี

8. หากรับงานเกิน 25 วันไปแล้ว ถ้าผู้ปกครองหรือนักเรียนขอยกเลิก แล้วจะมาขอเงินค่าประกันงานสอนคืน เราจะไม่รับผิดชอบ ยกเว้นในกรณีที่น้องมาแจ้งพี่ในแต่ละสัปดาห์ว่าผู้ปกครองขอเลื่อน หรือมีเหตุสุดวิสัยอะไร เราก็ยินดีคืนเงินค่าประกันงานสอนให้น้องๆ (ที่ให้แจ้งถ้าในแต่ละอาทิตย์ถ้าไม่ได้ไปสอนเพราะกันน้องๆโกง)

9. หากมีการเลื่อนสอน หรือเปลี่ยนแปลง ลด เพิ่มวัน จะต้องให้เวลา 1 เดือน นับจากวันนัด หากไม่ได้สอน จะคืนเงินให้หลังจากวันนัด 1 เดือน หากมีการยกเลิกการสอน จะดำเนินการตรวจสอบ และคืนค่าประกันงานสอนตามจริง ภายใน 1 สัปดาห์

10. หากงานสอนพิเศษ มีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย เช่น เปลี่ยนแปลงวันเรียนจาก 5 วัน เหลือ 3 วัน ลดจำนวนนักเรียน ทางสถาบันจะคืนส่วนต่างของค่าแนะนำคืนให้กับติวเตอร์ โดยไม่สามารถคืนงานสอนทั้งหมดได้ เนื่องจากไม่มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ และอื่นๆ ติวเตอร์ยังสามารถไปสอนได้ตามปกติ ทางสถาบันจะรับผิดชอบส่วนต่างของค่าแนะนำให้ทุกกรณี คะ

11.การคืนเงินค่าแนะนำส่วนต่าง ในกรณีที่ทางสถาบันขอหลักฐานแสดงตัวตน ผู้เรียนต้องส่งให้ทางสถาบัน หากไม่ส่งทางสถาบันขอไม่คืนเงินทุกกรณี / กรณีที่ 1 งานสอนถูกยกเลิก และติวเตอร์ ปฏิบัติตามกฏ ข้างต้น จะคืนเงินค่าแนะนำให้ภายใน 1 เดือน ( อาจจะใช้เวลาเพียง 3-4 วัน เผื่อเกิดกรณีล่าช้า)
กรณีที่ 2 หากสอน 1 ครั้ง แล้วงานสอนถูกยกเลิก ติวเตอร์ต้องแจ้งสถาบันทันที เพื่อทำการตรวจสอบ และจะดำเนินการคืนส่วนต่างให้ภายใน 1 เดือน ( เช่น จ่ายค่าแนะนำ 890 บาท ได้ค่าสอน 500 บาท ส่วนต่างของค่าแนะนำที่จะได้รับ 890-500 = 390 บาท )
กรณีที่ 3 งานสั้น จะคิดค่าแนะนำในอัตรา 20-30 เปอร์เซนต์ เช่น รายได้รวม 4000 บาท จะคิดค่าแนะนำ 500-1200 บาท แล้วแต่กรณี

12. ในกรณีที่ไปสอนแล้ว มาบอกว่าไปแค่คุยกันแล้วไม่ได้สอน ไม่ได้เงิน เพราะไม่อยากเก็บเงินผู้เรียน อันนี้เราก็ไม่รับผิดชอบ เพราะทางเราไม่เคยตกลงกับผู้เรียนแบบนั้น ฉะนั้นจะมาอ้างว่าไปแล้วไม่ได้เงิน เพราะไม่อยากเก็บ กรณีนี้ทางเราก็ไม่รับผิดชอบนะครับ

13. หากรับเบอร์ไปแล้ว ติดต่อผู้ปกครองไม่ได้ต้องแจ้งภายใน.2 ชั่วโมง และหากมีการโทรมาขอเบอร์ใหม่ ทางสถาบันจะตรวจสอบทันทีสามารถติดต่อได้หรือไม่ หากตรวจสอบแล้วปกติไม่มีปัญหา ให้ติวเตอร์ติดต่อทันที ถ้าติวเตอร์ไม่สามารถติดต่อได้อีก โดยให้เหตุผลต่างๆ หลังจากวันนั้นและแจ้งทางสถาบันเรื่องติดต่อไม่ได้และเลยวันนัดไปแล้ว ทางสถาบันจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี

14. หากมีการแจ้งผู้ปกครองหรือนักเรียน โดยการไปเรียกร้องกับนักเรียนหรือผู้ปครองว่าต้องเสียค่าแนะนำจึงจะได้มาสอน ถ้าพูดกับเด็กนักเรียนหรือผู้ปกครองในเรื่องนี้ ในกรณีมีปัญหาจะไม่คืนเงินให้ในทุกกรณี

15.หากรับงานสอน หรืองานติวสอบไปแล้ว ทางติวเตอร์แจ้งกับผู้เรียนว่าไม่มีประสบการณ์สอน และไม่เคยสอบมาก่อน แล้วทำให้งานถูกยกเลิก ทาง ngantutor จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น ในทุกกรณี

16. ในกรณีที่ทางสถาบันตกลงกับเด็กและผู้ปกครองไว้แล้วว่าต้องเรียนอย่างตํ่าครั้งละ 2 ชั่วโมง แต่ติวเตอร์ไปตกลงกับเด็กและผู้ปกครองตอนหลังว่าเรียนเรียนแค่ชั่วโมงเดียวแล้วจะมาขอเงินคืนกับทางสถาบัน ทางสถาบันจะไม่รับผิดชอบและคืนเงินให้ เพราะก่อนจะได้ตกลงหาครูให้นักเรียนและผู้ปกครอง ทางสถาบันได้ตกลงไว้แล้วว่าต้องเรียนอย่างตํ่า 2 ชั่วโมง และอีกกรณีคือติวเตอร์อ้างว่า ไปมาแล้วแค่ไปดูเนื้อหาแต่ไม่รับเงินเขามา อันนี้เราก็ไม่รับผิดชอบ เพราะทางสถาบันตกลงกับผู้เรียนไว้แล้ว ถ้ามาแนวนี้ขอไม่คืนในทุกกรณี
(กฎที่ตั้งมาล้วนเป็นกรณีที่เราพบเจออยู่บ่อยๆ ฉะนั้นหากทำตามกติกา ข้อตกลง ตรงไปตรงมา เราพร้อมสนับสนุนติวเตอร์ดีๆ ให้ได้เจองานดีๆโอกาสดีๆ แต่หากผิดข้อคกลงนี้ ทางติวเตอร์ต้องยอมรับในกฏที่ได้ร่างขึ้นมานี้ ยํ้านะครับ ทุกงานที่กดจองต้องยอมรับกฎเหล่านี้)

17.หากไปขอเปลี่ยนวัน เวลา และสถานที่กับผู้เรียนที่ผิดจากเดิมที่เคยได้ตกลงไว้ แล้วผู้เรียนไม่สะดวกเรียนแล้วยกเลิกงานสอน อันนี้ไม่ใช่ความผิดทางสถาบัน ทางสถาบันไม่รับผิอดชอบในกรณีนี้ด้วยในทุกกรณี